رزرواسیون

امکان رزرو بیش از یک اتاق برای گروهها و آزاد

امکان ارایه پیش فاکتور تکی و گروهی

امکانسنجی برای رزرو روزهای خاص

رویت رزرواسیون بصورت رک روزانه و رک ماهانه

دریافت و ثبت پیش دریافت رزرو و ارسال پیامک رسید پیش دریافت

شارژ رزرو به اتاق به همراه پیش دریافت