رزرواسیون

امکان رزرو بیش از یک اتاق برای گروهها و آزاد

امکان ارایه پیش فاکتور تکی و گروهی

امکانسنجی برای رزرو روزهای خاص

رویت رزرواسیون بصورت رک روزانه و رک ماهانه

دریافت و ثبت پیش دریافت رزرو و ارسال پیامک رسید پیش دریافت

شارژ رزرو به اتاق به همراه پیش دریافت

پذیرش

تعریف انواع اتاقها با تطابق نیازهای هتل و نمایش آنها در رک اولیه در مکانهای دلخواه با رنگ خاص هر گروه

نرخ گذاری هر اتاق بصورت تکی و یا گروهی و ایرانی – خارجی

تعریف گروهها و آژانسهای همکار و تعریف نرخ همکاری بصورت مجزا به تفکیک ایرانی – خارجی

پذیرش مهمان اصلی و همراهان در داخل رک هر اتاق و شارژ اتوماتیک هزینه های اطاق به همراه ارسال پیامک خوشآمدگویی و ارسال رمز اینترنت اطاق مربوطه

ثبت کلیه هزینه ها با ارایه رسید به دو زبان فارسی و انگلیسی و ارسال پیامک هزینه


ثبت پیش دریافت اطاق با ارایه رسید به دو زبان فارسی و انگلیسی و ارسال پیامک دریافت

امکان ثبت تخفیف در بدو پذیرش و محاسبه تخفیف بازای تعداد روزها در فاکتور نهایی

امکان انتقال بدهی اطاق به اتاق دیگر و یا انتقال آن به لیست بدهکاران در هنگام تسویه

ارایه فاکتور رسمی – و ارایه فاکتور A4 و فاکتور A5 به دو زبان

جستجو مهمانها و لیست سیاه و لیست VIP و آمار دفعات پذیرش و ارایه آمار پذیرش هر گروه به صورت مقطعی

ارایه گزارش ماهانه جهانگردی و درصد اشغال اتاق بصورت ماهانه و سالانه و درصد اشغال کل سال